E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam VZN obce Litava

Zoznam aktuálne platných VZN obce Litava. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Litava
Rok 2023
1 / 2023VZN č. 1/2023 o úhradách za služby poskytované Obcou Litava
2 / 2023VZN o dani z nehnuteľností
3 / 2023VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2022
1 / 2022VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Litava
2 / 2022VZN č. 2/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Litava
3 / 2022VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
4 / 2022VZN č. 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
5 / 2022VZN č. 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty na území obce
6 / 2022VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
7 / 2022VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
8 / 2022VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
9 / 2022VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
Rok 2021
1 / 2021VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
2 / 2021VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
3 / 2021VZN o správe a prevádzke pohrebiska na území Obce Litava
4 / 2021VZN o prevádzkovom poriadku domu smútku v Obci Litava
5 / 2021VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Litava
6 / 2021VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
Rok 2020
1 / 2020VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
Dodatok č. 2 / 2020Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
Dodatok č. 3 / 2020Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce Litava na úseku školstva
Dodatok č. 4 / 2020Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
Rok 2019
1 / 2019VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
2 / 2019VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
Dodatok č. 1 / 2019Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
Dodatok č. 2 / 2019Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
Rok 2018
Dodatok č. 1 / 2018Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
Rok 2017
01 / 2017VZN o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
02 / 2017VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
03 / 2017VZN o bezpečnostnej politike prevádzkarne IOM
Dodatok č. 1 / 2017Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
Rok 2016
01 / 2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Litava
Rok 2015
01 / 2015VZN o umiestňovaní volebných plagátov
02 / 2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
Rok 2014
01 / 2014VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
02 / 2014VZN o náhradnom odvádzaní odpadových vôd
03 / 2014VZN o dani z nehnuteľnosti
04 / 2014VZN o dani za ubytovanie
Rok 2013
01 / 2013VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce LITAVA
03 / 2013VZN o odpadoch
Rok 2011
01 / 2011VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Litava
02 / 2011VZN o dani za psa
03 / 2011VZN o úhradách za poskytované služby obcou Litava
04 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2008
1 / 2008VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
4 / 2008VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
6 / 2008VZN o úhradách za poskytované služby obcou
9 / 2008VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce
HORE