E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Obec L i t a v a

podľa ustanovenia § 6 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 7 zákona ods. 1 písm. b) a písmeno i) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

číslo 1/2008 z 22.2.2008

§ 1

Predmet úpravy

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") ustanovuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Litava (ďalej len "obec")

2) Nariadenie upravuje postupy súvisiace s poskytovaním dotácií.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) dotáciou – finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu obce organizácii, na účel a vo výške sumy určenej rozpočtom obce za podmienok stanovených týmto nariadením

b) konkrétnou akciou – jednorazová, vecne a časovo vymedzená organizovaná činnosť alebo účel určený rozpočtom na použitie dotácie z rozpočtu obce,

c) cieľovou oblasťou – okruh účelov, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia,

d) projektom – podrobný popis akcie alebo okruhu potrieb v zmysle tohto nariadenia,

e) žiadateľom – záujmová, spoločenská organizácia alebo spolok a škola, ktorá žiada o dotáciu v zmysle tohto nariadenia a spĺňa podmienky ustanovení tohto nariadenia,

§ 3

Základné ustanovenia

1) Z rozpočtu obce sa podľa tohto nariadenia môžu poskytovať dotácie záujmovým, spoločenským organizáciám a spolkom na území obce a školám na území okresu, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

2) Dotácia sa neposkytne tomu:

a) kto nemá vyrovnané akékoľvek záväzky voči obci,

b) komu žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto nariadením.

3) Dotácie sa môžu poskytnúť iba na:

a) konkrétne akcie,

b) vopred určené okruhy potrieb, ktoré nie sú v rozpore s koncepciou jednotlivých oblastí života obce.

4) Dotácie sa neposkytujú na akcie alebo okruhy potrieb

a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí,

c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia,

d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku, tabakových výrobkov, občerstvenia a streliva.

5) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

7) Z rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok možno jednému žiadateľovi na jeden účel (projekt) poskytnúť iba jednu dotáciu a to do výšky podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

8) Zdroje pre poskytnutie dotácií vytvára rozpočet obce.

9) Za dotáciu v zmysle tohto nariadenia sa nepovažujú bežné transfery organizáciám, ako i iným subjektom zriadeným alebo založeným obcou, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní rozpočtu.

10) Pri prideľovaní dotácií sa musí prihliadať na financovanie subjektov, ktoré sú priamo alebo nepriamo napojené na rozpočet obce.

§ 4

Cieľové oblasti

Dotácie sú smerované do týchto cieľových oblastí:

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva,

b) telesná kultúra a šport,

c) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom,

d) osveta, výchova a vzdelávanie,

e) sociálna oblasť,

f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodného dedičstva na území obce.

§ 5

Prideľovanie dotácií

1) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti schvaľuje obecné zastupiteľstvo na základe žiadostí.

2) O pridelení dotácie rozhoduje na základe predložených žiadostí a projektov výlučne obecné zastupiteľstvo.

§ 6

Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií

1) Spôsoby zverejňovania sú najmä informácie na úradnej tabuli.

2) V priebehu rozpočtového roka sa žiadosti prijímajú v termíne do 31.3.

§ 7

Postup pri podaní žiadosti o dotáciu

1) Žiadať o poskytnutie dotácie možno len písomnou formou na podateľni obecného úradu.

2) V žiadosti musí byť uvedené na čo konkrétne bude požadovaná dotácia určená.

3) Záujemca môže požiadať o konzultáciu o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti obecný úrad.

4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s uvedením cieľovej oblasti a s menom, adresou a číslom účtu žiadateľa.

5) Žiadosti sa prijímajú odo dňa zverejnenia informácií.

§ 8

Návrh na poskytnutie dotácií

Návrh na poskytnutie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 9

Upovedomenie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie

1) Poskytnutie dotácie sa bezodkladne oznámi ústne alebo písomne žiadateľovi.

2) Súčasťou upovedomenia je návrh zmluvy.

§ 10

Zmluva o poskytnutí dotácie

1) Medzi obcou a žiadateľom sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

2) Zmluva obsahuje najmä:

a) výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju obec poukáže na účet žiadateľa,

b) účel použitia dotácie,

c) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou a v súlade s účelom,

d) povinnosť vrátiť obci poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá a nepoužitú dotáciu bezodkladne od splnenia účelu, najneskôr však do konca februára nasledujúceho rozpočtového roka,

e) povinnosť vyúčtovať obci nakladanie s poskytnutou dotáciou do 60 dní od splnenia účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka,

f) schválená dotácia bude poskytnutá podmienečne, po splnení podmienky zúčtovania predchádzajúceho roka,

g) vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa akcie alebo okruhu potrieb, na zabezpečenie ktorých sa dotácia poskytuje podľa charakteru akcie alebo okruhu potrieb a možností žiadateľa,

h) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,

i) povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,

j) prílohou zmluvy je zoznam dokladov potrebných k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu obce,

k) iné dohodnuté podmienky.

§ 11

Použitie a zúčtovanie dotácie

1) Žiadateľ je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.

2) Žiadateľ je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.

3) Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.

4) Žiadateľ je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, najneskôr do konca februára nasledujúceho rozpočtového roka ak:

a) nepredloží zúčtovanie v stanovenom termíne a podľa zoznamu dokladov priloženého k zmluve,

b) použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve.

§ 12

Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

  • pracovníci obecného úradu,
  • hlavný kontrolór,
  • poslanci obecného zastupiteľstva.

§ 13

Prechodné a záverečné ustanovenia

1) Ustanovenia tohto nariadenia sa primerane použijú na poskytovanie dotácií z rozpočtu na rok 2008 a ďalšie roky ak nebude k nemu vypracovaný doplnok.

2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný a schválený na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2008 uznesením č. 9/2008.

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce Litava, t.j. 8.3.2008.

 

V Litave 22.2.2008

 

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE