E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o odpadoch

Obec Litava, Obecné zastupiteľstvo v Litave na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenie obce Litava

č. 3/2013

I. ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel úpravy

( 1 ) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

( 2 ) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce za účelom:

a) ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi ( § 39 ods. 4 zákona o odpadoch ), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

( 1 ) Podľa zákona o odpadoch:

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb.

b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

d) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu - fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

f) Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

g) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú inú nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.

h) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

Hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie (napr. energetické),

e) zneškodňovanie,

V súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva je obec povinná vypracovať „Plán odpadového hospodárstva (POH)“. Obec je pri zostavovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s KO alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie programu. Vypracovaný POH predloží obec na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

( 2 ) Podľa zákona o miestnych poplatkoch je platiteľom poplatku:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, chalupu, byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť„)

b) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania

článok 3 Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi ( 1 ) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém na celom katastrálnom území obce Litava. ( 2 ) Iné nakladanie s KO a DSO ( najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie a iné účely , poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie, alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob ... ) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách, zber šatstva a pod.) usporiadané po dohode s organizáciou poverenou zberom.

II. ČASŤ SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO TRIEDENÝCH ZLOŽIEK

Článok 4

Komunálny odpad a jeho zložky

( 1 ) Druhy KO z podskupiny triedene zbierané frakcie KO:

a) 20 01 01 papier a lepenka
b) 20 01 02 sklo
c) 20 01 10 šatstvo
d) 20 01 11 textílie
e) 20 01 39 plasty
f) 20 01 40 kovy

( 2 ) Ostatné zložky KO, ktoré sú nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a elektroodpad

( 3 ) Druhy KO, z podskupiny odpad zo záhrad, domácností a kuchýň

a) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
b) 20 02 02 zemina a kamenivo
c/ 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
d/ 20 01 25 jedlé oleje a tuky

( 4 ) Iné KO:

a) 20 03 01 zmesový KO
b) 20 03 04 kal zo septikov
c) 20 03 07 objemný odpad
d) 17 99 00 DSO a SO

Článok 5

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek

( 1 ) Triedený zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.

( 2 ) Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vytriedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú a triedia v obci nasledovne:

1. 20 01 01 papier a lepenka – O

- zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, lepenky a pod. ( nesmú obsahovať iné prímesy a nečistoty)

- interval vývozu je podľa požiadaviek občanov, najmenej 2 x do roka.

- obec zabezpečí informovanosť občanov o dátume vývozu.

Zberné miesto a presný termín zberu bude oznámené vopred miestnym rozhlasom (MR),

2. 20 01 02 sklo - O

- zbiera sa počas celého roka čisté biele a farebné sklo, fľaše bez kovového záveru, poháre, tabuľové sklo a pod. (nesmie obsahovať keramiku, porcelán, žiarovky, žiarivky a pod.)

- na zber skla je v obci určený veľkoobjemový kontajnery tzv. zvon zelenej farby umiestnený pri križovatke v centre obce. Odtiaľ je sklo odvážené po naplnení firmou Marius Pedersen, a.s. (MP)

3. 20 01 10 šatstvo - O

- zbiera sa počas celého roka a uskladňuje sa v domácnostiach v žltých vreciach. Zber opotrebovaného šatstva /vhodného však na ďalšie používanie/ bude organizovaný 2x do roka.

- obec zabezpečí informovanosť občanov o dátume vývozu. Zberné miesto a presný termín zberu bude oznámené vopred miestnym rozhlasom /MR/

4. 20 01 11 textílie - O

- zber starých, poškodených a nepotrebných textílií sa uskutoční podľa požiadaviek občanov (najmenej 2 x do roka). Zozbierané textílie sa uskladňujú v domácnostiach v žltých vreciach. Termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené miestnym rozhlasom.

5. 20 01 39 plasty - O

- zbierajú sa nápojové PET- fľaše bez rozdielu farby. Každá domácnosť na požiadanie dostane na Obecnom úrade vrece (počet podľa potreby) modrej farby. Pôvodca odpadu po naplnení prinesie modré vrece na určené oplotené zberné miesto pri základnej škole a spoločenskom dome. Odtiaľ vrecia odvezú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s.

- zber vykonáva zmluvná organizácia 12 x do roka.

6. 20 01 40 kovy - O

- sem patria čisté kovové obaly od potravín, plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, uzávery od zaváranín, hliníkové fólie, vrchnáky z fliaš, kovový šrot a pod.(nepatria sem kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií a kovové obaly kombinované a iným obalom napr. zubné pasty a pod.)

- na zber malých kovov dostane každá domácnosť vrece čiernej farby, ktoré je potrebné dopraviť do zberného dvora na obecný úrad, odkiaľ bude odvezené zmluvnou organizáciou MP, a.s.

- zmluvná organizácia vykoná zber podľa potreby, najmenej 2 x do roka,

Článok 6

Zber vytriedeného nebezpečného odpadu a elektroodpad

( 1 ) Obec zabezpečí zber 2 x do roka, termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené MR. Sem patrí okrem elektroodpadov zber opotrebovaných pneumatík a zber opotrebovaných batérií a akumulátorov.

( 2 )Zber vykoná zmluvná organizácia Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

Článok 7

Odpad zo záhrad a domácností

1. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - O

Patrí sem zelený odpad zo záhrad, dvorov, verejných priestranstiev, cintorína, a pod. Zber z rodinných a bytových domov sa uskutoční na požiadanie občanov najmenej však 2 x do roka a to v čase jarného a jesenného upratovania záhrad a v čase kosenia. Zber sa vykoná takto

- na rôznych zberných miestach v obci budú pristavené VOK. O zberných miestach budú občania včas informovaní. Občania prinesú do VOK biologicky rozložiteľný odpad /trávu, listy, orezy zo stromov a pod./.

- zber vykoná zmluvná organizácia Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš v termíne podľa požiadania obce.

2. 20 02 02 Zemina a kamenivo – O

- sem patria odpady zo stavieb a demolácií ako zemina, kamenivo, výkopová zemina a ich zmiešané odpady, ktoré nesmú obsahovať nebezpečné látky.

- zber je do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené na základe požiadavky občanov a likvidácia bude zabezpečená zmluvnou organizáciou.

3. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

( 1) Každá domácnosť likviduje odpad z domácností (kuchyne) v domácich kompostéroch a získanú zložku použije späť do záhrad,

( 2 )Biologicky rozložiteľné odpady zo školskej jedálni sa ukladá do plastových nádob dodaných firmou likvidujúcou odpad. Odpad sa bude vyvážať 1x týždenne firmou Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš.

4. 20 01 25 Jedlé oleje a tuky

( 1 ) Odpady tukov a olejov zo školskej jedálni sa uskladňujú v umelých kontajneroch, ktoré budú umiestnené v čase mimo zber v zbernej nádobe s označením zložky odpadu. Občania budú zberať odpad v plastových obaloch a po ich naplnení ich prinesú do zbernej nádoby pri školskej jedálni.

( 2 ) Odpad bude likvidovať podľa potreby firmou Marius Pedersen, a. s. Veľký Krtíš. Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný odpad do okolia miestneho potoka, cestných rigolov a iných vodných zdrojov!

Článok 8

Iné komunálne odpady

1. 20 03 01 zmesový KO – O

- zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu pravidelne každé 2 týždne – 26 x do roka. V intraviláne obce sú na zber určené zberné nádoby sivé - 110 l (KUKA NÁDOBY). Každý občan si vyloží zbernú nádobu na dostupné miesto – pred bránu rodinného domu, odkiaľ odpad zoberú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s. Zber sa uskutočňuje systémom zber od domu k domu.

- v extraviláne obce sú na zber určené VOK, ktoré po naplnení sú vyvezené pracovníkmi zmluvnej organizácie MP, a.s.

- v čase upratovania rodinných domov môže každá domácnosť uložiť KO aj do vriec k zbernej nádobe. Ak je KO viac je potrebné zabezpečiť si vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom.

- povinné vybavenie v intraviláne obce 110 litrovými zbernými nádobami je takého:

a/ každý rodinný dom aspoň jedna nádoba,

b/ bytový dom na každý byť aspoň jedna nádoba,

c/ PO a FO podnikatelia na každých 5 pracovníkov jedna nádoba,

d/ PO nad 15 zamestnancov môžu na zber, zneškodňovanie a prepravu KO používať VOK,

- každý vlastník zbernej nádoby v rodinnom dome, v podnikateľskom alebo inom objekte túto trží počas zberu KO vo svojom priestore a vykladá ju k miestu zvozu len v deň zvozu KO,

- vlastníci zberných nádob v bytovom dome tieto držia na vyhradených miestach tak, aby nedochádzalo k ich svojvoľnému vyprázdňovaniu a aby nerušili estetiku okolia.

- užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

2. 20 03 04 kal zo septikov a žúmp - O

- majitelia, nájomcovia , správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby organizáciou VEOLIA, a.s. závod Zvolen, alebo Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš. Termín je povinný každý občan dohodnúť sám. ,

3. 20 03 07 objemný odpad - O

- pre KO veľkých rozmerov (sedačky, kreslá, gauče a pod.), zabezpečí obec najmenej 2 x do roka (jar, jeseň), veľkoobjemový kontajner (VOK). Termín pristavenia kontajnera bude oznámený MR.

- pri veľkom upratovaní v rodinnom dome (veľké množstvo KO) si môžu občania na požiadanie objednať VOK, ktorý im bude pristavený na dobu nakládky kontajnera a následne bude odpad vyvezený na skládku zmluvnej organizácie Marius Pedersen a.s. Veľký Krtíš. V tomto prípade je VOK poskytnutý na vlastné náklady objednávateľa.

4. 17 99 00 Drobný stavebný odpad - O

- sem patria odpady z bežných udržiavacích prác v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej FO, pri ktorých postačuje ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a nesmú obsahovať nebezpečné látky,

- vývoz je zabezpečený veľkoobjemovým kontajnerom podľa potreby, na požiadanie občanov alebo organizácií. DSO a SO bude následne vyvezený na skládku zmluvnej organizácie Marius Pedersen a.s. Veľký Krtíš.

III. ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Sankcie a oznamovacia povinnosť Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47,48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.

( 1 ) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady č. 7/2008.

( 2 ) Obec prejednáva priestupky v OH a ukladá pokuty za priestupky. Priestupku sa dopustí ten, kto:

- zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom,

- uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

- nesplní oznamovaciu povinnosť,

- neposkytne obcou požadované údaje,

- nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom,

( 3) Obec poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce, a o harmonograme vývozu odpadov.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

( 1 ) Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

( 2 ) Obecné zastupiteľstvo v Litave sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 24.5.2013.

( 3 ) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 8.6.2013.

( 4 ) Ruší sa VZN o zbere, vývoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Litava č. 2/2013 z 22.2.2013.

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE