E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce

Obec Litava v zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

číslo 9/2008 z 15.12.2008

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Litava

§ 1

Predmet a pôsobnosť

Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov, vymedzuje práva a povinnosti majiteľov psov. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§ 2

Vymedzenie pojmov

a/ zvláštny pes je pes:

  1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
  2. používaný horskou službou
  3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, pri plnení úloh CO
  4. poľovný
  5. ovčiarsky
  6. vodiaci
  7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

b/ nebezpečný pes je pes, ktorý už pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol k tomu vyprovokovaný,

c/ voľný pohyb psov je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa.

d/ verejné priestranstvo je pozemok vo vlastníctve obce alebo štátu /miestne komunikácie, cesty, zeleň, priestranstvá pred budovami poskytujúcimi služby obyvateľstvu, areály škôl a školských zariadení, priestory okolo spoločenského domu, pošty, kostola, domu smútku, priestor cintorína, ihriska/.

§ 3

Evidencia psov

1. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na obecný úrad do 30 dní ak psa nepretržite drží viac ako 90 dní.

2. Evidencia obsahuje:

a/ evidenčné číslo psa

b/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

c/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava

d/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný

e/ úhyn psa

f/ strata psa.

3. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný oznámiť na OcÚ Litava do 30 dní od vzniku zmeny.

4. Držiteľ psa alebo vlastník psa je povinný oznámiť pohryzenie človeka jeho psom.

5. Známka na psa je neprenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný vyzdvihnúť si známku na OcÚ na každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť na OcÚ.

§ 4

Vodenie psa

1. Psa mimo chovný priestor môže viesť len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes niekoho ohrozoval, napadol alebo pohrýzol.

2. Nebezpečného psa môže viesť len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1. Na verejnom priestranstve musí mať pes nasadená náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá ten, kto ho vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.

4. Vlastník psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska osobe, ktorú pes pohrýzol.

§ 5

Chov psov

1. Chov psov je povolený na celom území katastra obce Litava za podmienok dodržania tohto VZN.

2. Psa nemožno vodiť na miesta označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“ a bez vôdzky a košíka, kde sa pohybujú alebo zdržiavajú ľudia.

3. Psa nemožno nechať samého na verejnom priestranstve bez uviazania.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

V záujme zachovania hygieny, čistoty, verejného poriadku a bezpečnosti je chovateľ, majiteľ alebo držiteľ povinný

a/ držať psa v čistote, dbať aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,

b/ odstrániť výkaly psa z verejného priestranstva na určené miesto obcou.

§ 7

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

a/ neprihlási psa do evidencie

b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovenia v § 4, ods. 1 a 2

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka v mieste evidencie,

d/ neohlási odcudzenie alebo stratu známky.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska osobe, ktorú pes pohrýzol

b/ nezabráni tomu, aby pes pohrýzol alebo ohrozoval človeka a zvieratá

c/ neoznámi, že pes pohrýzol človeka

d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa

e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

3. Za priestupky podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ uloží obec pokutu do výšky 165,97 €. Za priestupky podľa odseku 2 písm. d/ a e/ uloží obec pokutu do výšky 16,60 €.

4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§ 7

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú povinní vykonávať starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce.

2. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do výšky 33,19 €.

§ 8

Záverečné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Litave sa na tomto VZN , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Litava uznieslo 15.12.2008.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2009.

V Litave 15.12.2008

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE