E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 30 – 36 a § 103 ods. l a 2 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o dani za užívanie verejného priestranstva číslo

4/2008 z 15.12.2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Litava.

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11 ods. 4, písm. d/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009 daň za užívanie verejného priestranstva.

§ 2

Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie VP a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /stôl, tržnica, dopravné prostriedky/,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia /lešenie, oplotenie a pod./,

c/ umiestnenie strelnice, kolotoča a iných atrakcií,

d/ umiestnenie skládky /odpad, kameň, drevo, stavebný materiál a pod./.

§ 3

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

§ 4

Sadzba dane

1. Sadzba poplatku za užívanie verejných priestranstiev je 0,0333 € za každý aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva a každý aj neúplný deň uvedené v § 2, ods. 3, písm. b/ a d/.

2. Sadzba poplatku za užívanie verejných priestranstiev je 4,00 € za každý aj neúplný deň užívania uvedeného v § 2, ods. 3, písm. a/ a c/.

3. Sadzba poplatku za umiestnenie betónovej, drevenej, plechovej a inej stavby používanej na garáž, sklad a pod.: - do 25 m2 10 €/rok, - nad 25 m2 16,60 €/rok,

4. Sadzba za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobného alebo nákladného motorového vozidla PO a FO na celom území obce: - osobné motorové vozidlo 6,64 €/rok, - nákladné motorové vozidlo 16,60 €/rok.

§ 5

Ohlasovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný vopred požiadať Obec Litava o užívanie verejného priestranstva.

2. Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie VP sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a VP bolo uvedené do pôvodného stavu.

3. Daň vyrubí obec platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§ 6

Splnomocňovacie ustanovenia

1. Splatnosť poplatku sa stanovuje:

a/ - naraz v hotovosti do pokladne obce v prípade užívania VP kratšie ako 15 dní,

b/- mesačnými splátkami pri užívaní dlhšom ako 15 dní, pričom spôsob splátok určí poverený pracovník OcÚ pri ohlásení daňovej povinnosti.

2. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného a za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších doplnkov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto VZN o dani za užívanie verejného priestranstva uznieslo 15.12.2008.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

4. Ruší sa VZN o užívaní verejného priestranstva č. 4/2007 zo 14.12.2007.

 

V Litave 15.12.2008

 

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE