E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce LITAVA

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce LITAVA

Obec L i t a v a v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Litava.

§ 1

Predmet úpravy

1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ a MŠ na území obce Litava, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a CVČ v Krupine, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Litava.

§ 2

Príjemca dotácie

1)Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí a školská jedáleň ako zariadenia obce Litava bez právnej subjektivity a CVČ v Krupine, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Litava.

2) Počty detí pre školu a školské zariadenia v obci vychádzajú z výkazníctva k 15.9.2012, t.j. MŠ – 15 detí, ŠKD v ZŠ – 44 detí, ŠJ - potenciálni stravníci 15 v MŠ a 44 v ZŠ.

3) CVČ v Krupine, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Litava dá písomnú žiadosť o dotáciu, ktorá musí obsahovať zoznam detí navštevujúcich CVČ. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ.

§ 3

Výška a účel dotácie

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a CVČ je stanovená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

2) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov školy a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je jej nevyčerpaná výška súčasťou prebytku hospodárenia obce za príslušný kalendárny rok. 4) Obec poskytne finančnú dotáciu z originálnych kompetencií na financovanie voľno časových záujmových aktivít a to napr. mladí požiarnici, folklórna skupina, športový klub, vybavenie posilňovne a pod. maximálne do výšky zostávajúcej z podielových daní na originálne kompetencie. K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť zoznam mladých ľudí vo veku od 5 do 30 rokov zapojených v týchto aktivitách.

§ 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Na školu a školské zariadenia v obci obec dotáciu neprevádza, pretože sú bez právnej subjektivity. Výška dotácie je priamo v účtovníctve obce v programe školstvo a jednotlivých podprogramoch školy a školských zariadení.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve, zákon 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších doplnkov.

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Litave, uznesením číslo 1/2013 z 22.2.2013.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.3.2013

Štefan Matejkin
starosta obce


Príloha č.1

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava

Kategória škôl a školských zariadeníDotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách
Materská škola2 000,– €
Školský klub detí181,– €
Školská jedáleň250,– €

 

HORE