E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Štatút obce Litava

Obecné zastupiteľstvo v LITAVE

na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle následných doplnkov vydáva pre katastrálne územie Obce Litava tento

ŠTATÚT OBCE LITAVA

 

Hlava I.

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Štatút obce Litava upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a Ďalších orgánov obecnej samosprávy, i vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce a symboly obce.

2. Štatútu obce Litava je základným normatívno - právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

1. Obec Litava je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúcich občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Litava tvorí celé katastrálne územie chotára. Zmeny územia obce Litava možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3. Obec má právo na svoje obecné symboly.

4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti.

1. Obyvateľom obce Litava je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Litava

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takého úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2. Samosprávu obce Litava vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a/ orgánov obce,

b/ hlasovaním obyvateľov obce.

c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenie /VZN/. VZN nesmú odporovať ústave a ani zákonom. Vo veciach, ktorých obec plní úlohu štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto VZN nesmie odporovať ani inému všeobecné záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, prijímaní VZN obce, ich vydávanie ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Litave.

5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 4, ods. 3, ďalších osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

H l a v a II

§ 5

Majetok obce

1. Majetok obce Litava tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky, podielové listy a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2. Majetok obce sa používa najmä:

a/ pre verejné účely,

b/ na podnikateľskú činnosť,

c/ na výkon samosprávy obce.

3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejný účel /miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné prepisy neustanovujú inak.

§ 6

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Najmä sú povinné:

a/ udržiavať a užívať majetok,

b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. V majetkových veciach a v majetko-právnych záležitostiach obce Litava jedná v jej mene starosta obce.

§ 7

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenia ich práv a povinností upraví obecného zastupiteľstvo VZN.

3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce zakladá resp. zriaďuje obec v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dane v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia.....“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

a/ majetok obce,

b/ orgány oprávnené hospodáriť s majetkom obce,

c/ správu majetku obce,

d/ hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

e/ hospodárenie s finančnými prostriedkami, finančnou hotovosťou, ceninami a náležitosti finančných operácií,

f/ kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

H l a v a III.

§ 10

Financovanie

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.

3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie a granty z nadácií, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a fondov Európskej únie.

§ 11

Rozpočet

1. Základom finančného hospodárenia obce Litava je programový rozpočet obce zostavovaný na obdobie troch rokov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. OZ schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie a granty zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ a podielové dane. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej zbierky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení verejnej zbierky, prijatí úveru alebo pôžičky rozhoduje OZ na návrh starostu obce.

5. Prebytky rozpočtu hospodárenia možno previesť do rezervného fondu obce a využiť na investičné akcie v rozpočte obce na ďalší kalendárny rok.

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch so štátnym rozpočtom vedie obecný úrad v súlade s platnou právnou úpravou. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten – ktorý rok.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/, ako regulatívna na podporu ochrany životného prostredia.

8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet obce, ktorý po odporúčaní hlavného kontrolóra obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9. Ročnú účtovnú uzávierku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení audítora.

§ 12

Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom rozpočtovaného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie od l. januára rozpočtovaného roka do schválenie rozpočtu OZ rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v OZ.

H l a v a IV.

§ 13

Orgány Obce Litava

1. Orgánmi obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo,

b/ starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a/ komisie obecného zastupiteľstva,

b/ obecný úrad,

c/ obecný hasičský zbor.

3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

4. OZ podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Obce Litava zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Obce Litava na štyri roky.

2. Obecné zastupiteľstvo v Litave má 7 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ.

4. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou - starostu obce - zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, - štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, - podľa osobitného zákona.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11, ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a inými právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaného do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starostu obce.

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti s koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,

g/ uznášať sa na nariadeniach obce,

h/ určovať plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu ,

ch/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a určovať plat hlavného kontrolóra ako aj jeho odmenu,

i/ zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce a na návrh starostu obce vymenúvať a odvolávať ich vedúci a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych orgánov a kontrolných orgánov a schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

j/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov,

k/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť obce v združeniach a spolkoch,

l/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

m/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

n/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1 660,– €,

o/ schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1 660,– €,

p/ schvaľovať aukčný predaj vecí,

r/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

s/ stanovovať farby obce, obecnú zástavu, obecný erb, prípadne znelku obce,

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania OZ, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok OZ v Litave.

§ 16

Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného predpisu,

3. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko právnych vzťahoch obce a v pracovno právnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

4. Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia OZ,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím OZ vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje OZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

f/ podpisuje VZN obce a uznesenie OZ,

5. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

6. Pri zániku mandátu starostu platia ustanovenia § 13a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 17

Zástupca starostu

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí OZ. Zástupca môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

3. Zástupca starostu plní úlohy starostu v plnom rozsahu ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, zamestnanca obce.

3. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, okrem povolených činností.

4. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

5. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Do funkcie ho volí OZ na dobu 6 rokov.

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená,
 • dňom právoplatnosti rozsudku, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • dňom, keď začal vykonávať niektorú z funkcií uvedených v ods. 2,

7. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak

 • opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom
 • uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18, ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch,

8. Na odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

9. Plat hlavného kontrolóra a jeho výpočet je stanovený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb.

10. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra stanovuje obecné zastupiteľstvo.

11. Rozsah kontrolnej činnosti ustanovuje § 18d zákona a plní úlohy v zmysel § 18f, ods. 1/ zákona č. 369/1990 Zb..

12. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadania OZ s hlavom poradným a predkladá OZ plán kontrolnej činnosti a informuje OZ o výsledkoch vykonaných kontrol.

13. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti a na požiadanie je povinný bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších obyvateľov obce zvolených OZ.

3. OZ volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec OZ a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu, zapisovateľa a členov.

4. Predseda komisie najmä:

a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne sozapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,

b/ zostavuje plán činnosti komisie,

c/ organizuje spoluprácu komisie s ostatnými orgánmi obce a organizáciami na území obce,

d/ zastupuje komisiu navonok,

e/ predkladá OZ správy o činnosti komisie,

5. Tajomník komisie:

a/ spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

b/ zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

c/ vedie písomné záznamy o schôdzach,

d/ zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

e/ plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

6. Obec Litava má vytvorenú komisiu pre školstvo, kultúru a šport.

7. V prípade potreby a vhodnosti, vytvorí OZ ďalšie komisie.

8. Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

a/ vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným OZ k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec,

b/ vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku informovať komisiu,

c/ dozerá na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou, organizuje kultúrnu a športovú aktivitu obyvateľov obce.

9. Komisia sa schádza podľa potreby. Komisiu vedie a zvoláva predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

10. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.

11. Odmeňovanie predsedu a členov komisie riešia zásady odmeňovania poslancov a volených funkcionárov obce.

§ 20

Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom OZ a starostu obce zložený z pracovníkov obce. Nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisie OZ,

c/ pripravuje rozhodnutia starostu obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu obce,

e/ koordinuje činnosť organizácie a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f/ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obec.

3. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vypracúva starosta obce.

§ 21

Obecný hasičský zbor

1. Obecný hasičský zbor /OHZ/ v Litave zriaďuje OZ. Určuje tiež jeho organizáciu, objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť, prípadne objem potrebných mzdových prostriedkov.

2. OZ určuje organizáciu OHZ s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany, podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosti hasebných obvodov.

3. Na čele OHZ je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie OZ. Odvoláva ho z funkcie OZ.

4. Veliteľ OHZ zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a OZ.

5. Obecný hasičský zbor:

a/ vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám PO pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

b/ vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

c/ poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach,

d/ podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy požiarnych hliadok a kontrolných skupín,

e/ podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

f/ podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

g/ podieľa na plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva,

h/ stará sa o akcieschopnosť požiarnej techniky, udržuje ju v riadnom stave a doplňuje materiál požiarnej ochrany,

ch/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu obce.

6. Ďalších členov OHZ a preventivára obce menuje obecné zastupiteľstvo.

7. Veliteľ OHZ a preventivár obce musia mať na výkon svoje funkcie odbornú spôsobilosť.

H l a v a V.

§ 22

Hlasovanie obyvateľov obce

1. Hlasovanie obyvateľov obce Litava o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje OZ.

2. OZ musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:

a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b/ na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia OZ rozhodnúť v miestnom referende,

c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 30 % oprávnených voličov ku dňu podania petície.

3. OZ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce upraví OZ podrobne v osobitnom VZN.

H l a v a VI.

§ 23

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

1. Na prerokovanie obecných vecí môže OZ zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2. OZ zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

a/ ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

b/ ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

3. OZ sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jej časti.

4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže OZ upraviť podrobne vo VZN.

5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom úrade v Litave prípadne iným vhodným spôsobom /vyhlásenie v MR/. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce. 

H l a v a VII.

§ 24

Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Poslancov OZ volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi a uznesením OZ.

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu. Náhrady poslancov.

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením sľubu poslanca. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2. Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za výkon funkcie môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných nákladov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

3. Poslanec za výkon svojej funkcie nesmie byť ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

4. Funkčné obdobie poslancov trvá do zloženia sľubu novozvolených poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:

a/ predkladať OZ a ostaným orgánom návrhy,

b/ interpelovať starostu a členov komisie vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených obcou alebo organizácií zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d/ požadovať informácie a vysvetlenie od PO a FO, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkoch ich podnikania v obci,

e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie,

2. Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní,

b/ zúčastňovať sa zasadnutí OZ a orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Na ostatné povinnosti a oprávnenia poslanca sa vzťahuje § 25, zák. č. 369/1990 Zb.

H l a v a VIII.

§ 27

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1. Veci spoločného záujmu Obce Litava a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou s okolitými obcami a mestami.

2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

3. Na platnosť zmluvy o zriadení združení obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce.

H l a v a IX.

§ 28

Vzťahy so štátom, s PO a FO, s politickými stranami a hnutiami a s občianskymi združeniami

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s jednotlivými ministerstvami, územnými orgánmi všeobecnej správy, územnými orgánmi špecializovanej štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, strednými a vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /napr. súdy, prokuratúra, polícia a pod./.

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce ale aj mimo obec.

H l a v a X.

§ 29

Symboly obce a kronika obce.

Obecné symboly sú:

a/ erb obce

b/ zástava obce c/ pečať obce

§ 30

Erb Obce Litava

1. Erb Obce Litava tvorí v strede vodorovne postavený lemeš, nad jeho hrotom kolmo postavené čerieslo. Na lemeši stojí bažant, za ním sú dve kvetiny margarétok a dve hviezdičky. V spodnej časti sú dve palmové ratolesti.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu obce. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých ktoré uvedené v odseku 5 tohto ustanovenia.

4. Žiadosť na používanie erbu musí obsahovať:

a/ úplný grafický návrh – spôsob použitia erbu,

b/ obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/,

c/ potvrdenie o zaplatení poplatku

5. Erb obce sa používa:

a/ na pečatidle obce,

b/ na insigniach starostu obce,

c/ na listinách o udelení čestného občianstva Obce Litava, ceny obce, uznania obce, diplomu obce,

d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Litave,

e/ na označenie začiatku a konca obce,

f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g/ na rovnošatách OHS, skupín a združení, ktoré reprezentujú obec,

h/ na vozidlách vo vlastníctve obce.

6. Subjekty uvedené v ods. 5 sú oslobodené od platenia poplatku za užívanie erbu obce.

7. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazením erbu používa starosta obce a obecný úrad.

8. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá PO alebo FO, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

9. Obec Litava určí VZN podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku poplatkov a sankcií za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 31

Zástava obce

1. Zástavu Obce Litava tvoria tri základné farby – biela, červená a žltá. Trojcípa zástava má prvý diel rozdelený na polovicu, ľavá polovica bielej farby a pravá červenej farby, druhý diel je celý biely, tretí diel má ľavú polovicu červenej farby a pravú polovicu žltej farby.

2. Zástavu obce používa starosta a OZ pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na používanie zástavy dáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

3. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností, ktoré sú prístupné verejnosti.

4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka SR je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe používa aj vlajke EÚ umiestnenie vlajok a zástavy obce je z čelného pohľadu v strede vlajka SR, vľavo vlajka EÚ a vpravo zástava obce.

5. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne.

6. Pri používaní a vyvesovaní je potrebné dodržať, aby zástava nebola poškodená ani zašpinená, nesmie sa zväzovať do ružice, na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

7. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedná tá právnická alebo fyzická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 32

Kronika obce

1. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a to ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje OZ po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie pre školstvo, kultúru a šport.

H l a v a XI.

§ 33

Pomoc pri mimoriadnych situáciách. Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách.

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom OHZ v spolupráci s ďalšími PO a FO a organizáciami štátu.

§ 34

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách.

1. Starosta obce môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

H l a v a XII.

§ 35

Spoločné a záverečné ustanovenia.

1. Štatút Obce Litava je základnou právnou normou Obce Litava. Všetky VZN obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Štatút Obce Litava bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Litave dňa 24.2.2011.

4. Štatút Obce Litava nadobúda účinnosť dňom schválenia.

5. Týmto štatútom sa ruší štatút Obce Litava prijatý dňa 23.2.2007.

 

V Litave 24.2.2011

 

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE