E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Litava

Starosta Obce Litava v súlade s § 13, ods. 4, písm. d/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Litava

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Účelom poriadku odmeňovania je riešiť odmeňovanie zamestnancov obce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce.

2. Poriadok odmeňovania zamestnancov je súčasťou vnútorných organizačných predpisov obce.

3. Poriadok odmeňovania zamestnancov vychádza z vnútornej štruktúre organizačného poriadku obecného úradu a z pracovného poriadku obce. Upravuje platové pomery, mzdové tarify a ďalšie podmienky odmeňovania zamestnancov obce.

4. Odmeňovanie volených funkcionárov /starosta, hlavný kontrolór, zástupca starostu, poslanci obecného zastupiteľstva a členovia komisií obecného zastupiteľstva/ riešia „Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Litava“.

Článok 2

Zásady určovania mzdových prostriedkov, platov a odmien

1. Objem mzdových prostriedkov pre obecný úrad, školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.

2. Zamestnancom obce prislúcha za vykonanú prácu plat.

3. Plat zamestnancov obce určuje starosta obce v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 3

Plat zamestnancov obce

1. Platom sa rozumejú peňažné plnenia poskytované zamestnávateľom, Obcou Litava, zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažujú náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť a plnenie poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných činnosti a to najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady. Plat nesmie byť nižší ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

2. Funkčným platom na účely tohto poriadku odmeňovania je súčet tarifného platu, zvýšenie tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou.

3. Zamestnancovi patrí:

a/ tarifný plat, ktorý zodpovedná jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,

b/ príplatky.

4. Zamestnancovi možno:

a/ zvýšiť tarifný plat o osobný príplatok

b/ poskytovať odmeny za podmienok stanovených týmto poriadkom.

Článok 4

Platové tarify

1. Zamestnanec sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce /pracovnej činnosti/ a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania do platovej triedy a podľa dĺžky praxe do platového stupňa v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

2. Zatriedenie zamestnanca na vykonávanie činnosti je v zmysle zákona č. 341/2004 Z. z., ktorým sa upravujú katalógy pracovných činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a jeho zmenách a doplnkoch.

3. Ďalšie podrobnosti rieši „Pracovný poriadok Obce Litava“.

Článok 5

Tarifný plat

1. Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy a platového stupňa v zmysle citovaných zákonov patrí tarifný plat vo výške tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, na ktorých je zamestnanec zaradený podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf.

2. Zamestnancom obce Litava, ktorí vykonávajú úlohy územnej samosprávy, čl. 6, ods. 1, písm. a/ a b/ Pracovného poriadku Obce Litava – samostatný odborný referent, patrí zvýšenie tarifného platu o 15 %. Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokruhlenou na celé euro nahor.

3. Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od začiatku kalendárneho roka nasledujúcom po dosiahnutí počtu rokov započítateľnej praxe.

4. Platy zamestnancov obce určuje starosta platovým dekrétom.

Článok 6

Osobný príplatok

1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopnosti a dosahovaní pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok vo výške maximálne 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

2. Osobný príplatok priznáva starosta obce.

3. Osobný príplatok je určený pevnou sumou zaokruhlenou na celé euro nahor.

Článok 7

Odmeny

1. Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť odmenu za:

a/ kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činnosti vyplývajúcich z druhu práce,

b/ splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,

c/ pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,

d/poskytnutie osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

2. Odmeny podľa ods. 1 sa môžu udeľovať mesačne, štvrťročne alebo polročne.

3. O odmene a jej výške rozhoduje starosta obce

Článok 8

Odchodné

Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok poskytne zamestnávateľ odchodné v zmysle § 76, ods. 6, Zákonníka práce a na základe platnej kolektívnej zmluvy ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Bzovíku alebo Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Článok 9

Odstupné

Pri skončení pracovného pomeru zamestnanca obce sa odstupné rieši v zmysle Zákonníka práce.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Ak tento poriadok odmeňovania neobsahuje bližšie ustanovenia, použijú sa platné zákony citované v čl. 1, ods. 1, a čl. 4 tohto poriadku odmeňovania.

2. Zmeny a doplnky poriadku odmeňovania vydáva starosta obce a informuje o nich obecné zastupiteľstvo.

3. Tento poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť dňom 1.10.2011.

4. V zmysle § 13, ods. 4, písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a znení neskorších doplnkov, bude o ňom informované obecné zastupiteľstvo obce na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

V Litave 6.9.2011

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE