E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o úhradách za poskytované služby obcou Litava

Obec L i t a v a v súlade s ustanovením § 6, ods . l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 4 , ods. 3, písm. a/, d/, e/ a f/ citovaného zákona vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

číslo 3/2011 z 29. novembra 2011

o úhradách za poskytované služby obcou Litava

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej VZN/ upravuje bližšie vzťahy úhrad za služby poskytované obcou Litava a vykonávané Obecným úradom v Litave.

2. Stanovené ceny, prípadne ich rozpätia sú záväzné pre všetky orgány obce Litava a všetky zariadenia zriadené obcou.

3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru, alebo poskytovanej služby a prenájmu majetku vo vlastníctve obci.

§ 2

Dohoda o cene

1. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu určuje dostatočne.

2. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru a služieb vo výške požadovanej predávajúcim.

3. Súčasťou ceny môžu byť úplné alebo čiastočné náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru, služieb a zisk.

§ 3

Zmluvné vzťahy

1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.

2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu.

3. Obec Litava stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto VZN.

4. Sadzobník cien je návrhom na uzatvorenie zmluvy v súlade s ustanovením občianskeho zákonníka.

5. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre všetkých volených funkcionárov obce a pre všetkých zamestnancov obce.

§ 4

Platenie za služby

1. V prípade jednorázových poskytovaných služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda a úhrada ceny za služby v hotovosti do pokladni obce.

2. Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce je určený v zmysle zákona o hospodárení s majetkom obce, zásad hospodárenia obcí a vlastnými zásadami o hospodárení s majetkom obce Litava.

3. Všetky úhrady za poskytované služby sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne obce.

§ 5

Spoločné ustanovenia

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami obce.

2. Ak toto VZN neobsahuje bližšie úpravy, použije sa občiansky zákonník a zákon o cenách.

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Litave sa na tomto VZN o úhradách za služby poskytované obcou Litava uznieslo 29.11.2011.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2012.

3. Ruší sa VZN o úhradách za poskytované služby obcou Litava č. 6/2008 zo 15.12.2008.

 

V Litave 29.11.2011

 

Štefan M a t e j k i n
starosta obce


PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 3/2011

Sadzobník cien za poskytované služby obcou Litava

HORE