E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6, ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 – 83 a § 103 ods. l a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

číslo 2/2015 z 14. decembra 2015

o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín na území obce Litava.

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11, ods. 4, písm. d/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Predmet poplatku

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín, ktoré vznikajú na území obce.

§ 3

Poplatník

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. U poplatníkov podľa ods. l, písm. a/ sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľstva Obce Litava /trvalý a prechodný pobyt/,

3. Poplatok platí:

a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec,

c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môžete pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku tohto paragrafu.

§ 4

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je:

a) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu 0,0356 € za osobu a kalendárny deň pre osoby bývajúce v zastavanom území obce /dedina/ (13,- €/rok),

b) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu resp. prechodnému pobytu 0,0273 € za osobu a kalendárny deň pre osoby bývajúce mimo zastavaného územia obce /lazy/ čo je (10,- €/ rok),

c) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. / pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupa, garáž, záhrada a pod./ 0,0356 € za vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti a kalendárny deň (13,- €/rok/,

d) pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. c/ 0,0356 € na osobu a kalendárny deň (13,- €/rok/.

e) za fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu – podnikateľa je súčin sadzby poplatku 0,0411 € a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov (za kalendárny rok je poplatok vo výške 15,- € na zamestnanca),

f) za fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu – podnikateľa, ktorý prevádzkuje hostinec, reštauračné alebo stravovacie služby je sadzba poplatku súčin sadzby 0,0041 € a kalendárny deň a kapacita miest v zariadení (1,50 €/rok/miesto)

g) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín: 0,035 eura za kilogram týchto odpadov.

2. Poplatok sa zaokrúhľuje na centy dolu.

3. Obec vyrubí poplatok platovým výmerom na základe stanovenej sadzby.

§ 5

Ohlasovacia povinnosť a platenie poplatku

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky údaje potrebné k určeniu poplatku, vrátane priemerného počtu zamestnancov podľa § 4, ods. 1, písm. e) a kapacitu miest v zariadeniach podľa § 4, ods. 1, písm. f) je poplatník povinný nahlásiť obecnému úradu do 31.1. príslušného kalendárneho roka.

2. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

4. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 6

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

1. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Litave.

§ 7

Odpustenie poplatku

1. Obec odpustí poplatok za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže:

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

§ 8

Záverečné ustanovenie

1. Ruší sa VZN č. 4/2011 z 29.11.2011.

2. Počas vyvesenia návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky.

3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 72/8/2015 zo dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.


Ľubica Tuhárska
starostka obce

Vyvesené: 14.12.2015
Zvesené: 29.12.2015

V Litave 14.12.2015

HORE