E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o náhradnom odvádzaní odpadových vôd

Obec Litava v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o náhradnom odvádzaní odpadových vôd

č. 2/2014 zo 18. augusta 2014

Článok 1

Verejná kanalizácia a odpadové vody

§ 1

Úvodné ustanovenie

V obci nie je verejná kanalizácia. Toto VZN ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľnosti (FO, PO) na území obce pri vypúšťaní odpadových vôd, povrchových vôd a vývoze žúmp.

§ 2

Základné pojmy

1. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností a zariadení služieb.

2. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúcich na pozemok a strechy nachádzajúce sa na tomto pozemku.

3. Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností a iných objektov

4. Septik je nádrž s odtokom vybudovaná pred účinnosťou nového stavebného zákona

§ 3

Všeobecné ustanovenia

1.  Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp a septikov

 • odpadové vody a povrchové vody sa odvádzajú do žúmp a septikov, vybudovaných v zmysle stavebného  povolenia.  Zneškodňovanie odpadov sa zabezpečuje na vlastné náklady vlastníka, nájomcu alebo správcu žumpy alebo septika a to objednávkou na prepravu podľa potreby zmluvnými subjektmi VEOLIA a.s. závod Zvolena  alebo Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš. Termín si občan dohodne jednotlivo
 • odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné alebo cudzie pozemky

2. Spôsob náhradného odvádzania prípadne zneškodňovania odpadových vôd

 • ak nemožno zabezpečiť odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd a vývoz  žúmp a septikov od FO a PO v obci zmluvnými subjektmi, obec zabezpečí vývoz a zneškodňovanie žúmp a septikov v obci náhradnými prostriedkami – fekálny voz Družstva AGRA Litava alebo inými náhradnými prostriedkami.

Článok 2

Zákon o vodách a o priestupkoch (vodný zákon)

§ 4

Ochrana povrchových a podzemných vôd

1. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

 • povolenie na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby domácností, zmenu a odstránenie vodných stavieb
 • je príslušná povoľovať vodnú stavbu
 • vedie evidenciu o vodách

2. Každý občan (FO, PO) sa musí správať tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie vodných tokov a vodných nádrží, nepoškodzoval ich zariadenie a neohrozoval život v nich sa nachádzajúcich živočíchov a rastlín

3. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten kto:

 • vysádza, stína a odstraňuje stromy a kry v korytách na pobrežných pozemkoch alebo ťaží riečny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánov štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním
 • umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách
 • mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladá predmety na miestach, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku
 • poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že ťaží zeminu z ochranných hrádzí, vysádza na nich dreviny, pasie na nich alebo preháňa cez ne hospodárske zvieratá, jazdí po nich motorovými vozidlami
 • poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje výstražné tabule

4. Za uvedené priestupky môže obec udeliť pokutu podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. a novely zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch.

§ 5

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Litave sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.8.2014 uznesením č. 24/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 4.9.2014.

Schválené: 18.8.2014

Vyvesené: 19.8.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE