E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Litava

Obec L i t a v a

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods., § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9,10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

číslo 1/2011 z 26. augusta 2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Litava

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Litava.

2/ Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách a v školských zariadeniach:

a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 3,30 €.

2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3/ Počas prerušenia prevádzky materskej školy v čase školských prázdnin podľa § 2 ods.6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v platnom znení uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v bode 1 tohto článku.

4/ Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.

Článok 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 0,40 €.

2/ Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2/ Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby.

3/ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

a)

Materská škola1 desiata1 obed1 olovrantÚhrada
Stravníci od 2-6 rokov0,30 €0,66 €0,23 €1,19 €

b)

Základná škola1 obedÚhrada
Žiaci1,03 €1,03 €

4/ Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,19 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,07 € najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1/ Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov v škole a školských zariadeniach.

2/ Obecné zastupiteľstvo v Litave sa na tomto VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach uznieslo 26.8.2011.

3/ Toto VZN nadobúda účinnosť 11.9.2011.

V Litave 26.8.2011

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE