E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o dani z nehnuteľnosti

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12, ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 2 § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce

o dani z nehnuteľnosti

č. 3/2014 z 28.11.2014

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Litava

Úvodné ustanovenie

§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 daň z nehnuteľností.

2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytom sú uvedené v druhej časti zákona .č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľnosti, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, základné ročné sadzby dane z nehnuteľnosti, ktoré môže obec týmto VZN zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Článok I

Daň z pozemkov

§ 2

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. l zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá predstavuje pre kataster Obce Litava hodnotu

orná pôda 0,1453 €/m2

TTP 0,0385 €/ m2

2. Základnom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za lm2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá predstavuje pre obce do 1 000 obyvateľov základnú hodnotu za m2:

  • záhrada 1,32 €
  • zastavané plochy a nádvoria 1,32 €
  • ostatné plochy 1,32 €
  • stavebné pozemky 13,27 €

§ 3

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov okrem lesných 0,25 %zo základu dane. U lesných pozemkov je sadzba dane z pozemkov 0,50 %zo základu dane.

Článok II

Daň zo stavieb

§ 4

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§ 5

Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,0333 €za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods. l, tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje na m2 /§ 12 ods. 2, zák. č. 582/2004 Z. z. o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto: 

a/ na 0,0333 €za každé ďalšie podlažie pre viacpodlažné stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b/ na 0,0666 €pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

c/ na 0,1330 €pre samostatne stojace garáže,

d/ na 0,1000 €u podlahovej plochy bytových a nebytových priestorov slúžiacich na podnikateľskú činnosť,

e/ na 0,1700 € pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavebníctvu, stavby na pôdohospodársku produkciu, okrem stavieb na skladovanie a administratívu,

f/na 0,3333 €pre stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,

g/na 0,1000 €pre ostatné stavby.

Článok III

Daň z bytov

§ 6

Základ

dane Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 7

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,0333 €za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Článok IV

§ 8

Oslobodenie od dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ l7 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na:

  • pozemky vo vlastníctve obce
  • pozemky v intraviláne obce vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie,
  • pozemky, na ktorých je cintorín a športové ihriská,
  • pozemky, na ktorých sú postavené autobusové čakárne.

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov /§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a.../ na:

  • stavby a byty vo vlastníctve obce,
  • stavby v intraviláne obce vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

Článok V

§ 9

Platenie dane

1. Miestnu daň správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ak výšky dane nepresahuje 660,– €.

2. Daňovník, ktoré predpokladaná daň presiahne 660,– € a nepresiahne 8 292,– €, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 predpokladanej dane.

3. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Článok VI

§ 10

Záverečné ustanovenia

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti uznieslo 28.11.2014.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

4. Ruší sa VZN o dani z nehnuteľnosti č. 2/2008 z 15.12.2008.

V Litave 28.11.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

Vyvesené: 01.12.2014

Zvesené: 16.12.2014

HORE