E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o umiestňovaní volebných plagátov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

č. 1/2015

o umiestňovaní volebných plagátov

Obecné zastupiteľstvo obce LITAVA vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.

§ 2

Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov

Obec LITAVA vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta - úradné tabule nachádzajúce sa:

a) informačná tabuľa obce pred obchodom potravín, súp. č. 95

b) v autobusovej zastávke pri Obecnom úrade

§ 3

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

1. Obec na vyhradených miestach podľa § 2 tohto nariadenia určí miesto pre každý kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

2. Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.

3. Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie vyhradeného miesta a o odomknutie úradnej tabule.

4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto nariadenia je zakázané.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce LITAVA. č. 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov schválilo Obecné zastupiteľstvo obce LITAVA na svojom rokovaní dňa 27.11.2015 uznesením č. 54/7/2015

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

V LITAVE dňa 27.11.2015

 

Ľubica Tuhárska
starostka obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 27.11.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 11.12.2015

HORE