E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Obec Litava v zmysle ustanovenia § 4, ods.3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č 369/19990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a c) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

č. 1/2014 z 18. augusta 2014

§1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce alebo na internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané v čase od 17.00 hod. do 22.00 hod. používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie a umývanie zvierat.

3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov, záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, umývanie zvierat.

4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie pitnou vodou obyvateľov. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce alebo na internetovej stránke obce.

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

a/ pred obecným úradom

b/ pri materskej škole

c/ pri pošte

d/ pri rodinných domoch súpisné číslo 20, 38 a 105

3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom a písomne na úradnej tabuli obce.

§ 4

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a/ pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve

b/ je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou

c/ dodržiavať pokynu starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste

§ 5

Sankcie

1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- EUR

2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľ je iným právnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638.- EUR.

§ 6

Záverečné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litava č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Litava na svojom zasadnutí dňa 18.8.2014 uznesením č. 24/2014

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 4.9.2014

Schválené: 18.8.2014

Vyvesené: 19.8.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE