E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
21.11.2022Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
16.11.2022Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litave
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
08.11.2022Referendum - informácie pre voliča
04.11.2022Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
31.10.2022Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Litava
03.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022
03.10.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK
03.10.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK
16.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litava
16.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litave
02.09.2022VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
03.08.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
01.08.2022Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Litava
01.08.2022Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
18.07.2022Oznámenie o zapisovateľovi volebnej komisie pre obec Litava
14.07.2022Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
06.06.2022VZN č. 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty na území obce
06.06.2022VZN č. 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
06.06.2022VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
06.06.2022VZN č. 2/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Litava
06.06.2022VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Litava
06.06.2022Záverečný účet obce Litava
10.05.2022Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021
09.05.2022Verejná vyhláška - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením
05.05.2022Rozhodnutie - verejná vyhláška - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácie
HORE