E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
17.09.2021VYHLÁŠKA RÚVZ so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina
02.09.2021VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
02.09.2021VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
26.07.2021Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
01.06.2021Zámer na predaj pozemku
28.05.2021Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
28.05.2021Oznámenie o strategickom dokumente
05.03.2021UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
24.02.2021Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litave - 04.03.2021
18.01.2021Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu
11.12.2020Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
11.12.2020VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
25.11.2020Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
25.11.2020Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
25.11.2020Návrh rozpočtu obce Litava rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023
14.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
01.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
29.05.2020Individuálna výročná správa obce Litava za rok 2019
29.05.2020Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Litava za rok 2019
18.05.2020Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Litave - 28.05.2020
14.05.2020Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 15.5.2020
09.04.2020Výhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 9.4.2020
09.04.2020Uznesenie Vlády SR číslo 207/2020, ktorým bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania
07.04.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 6.4.2020
26.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
11.03.2020Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19
06.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
06.03.2020OZNAM o zákaze vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období
02.03.2020Obec Litava zverejňuje zámer predaja pozemku
02.03.2020Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
04.02.2020Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
02.01.2020Registrácia chovov ošípaných
13.12.2019Úprava ceny prevádzky KDS
29.11.2019Rozpočet obce Litava na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
29.11.2019VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
13.11.2019Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020
13.11.2019Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
05.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
25.09.2019Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vytvorenie spevnených plôch v obci Litava
15.08.2019Obec Litava zverejňuje zámer na zámenu pozemkov
27.05.2019Voľby do Európskeho parlamentu
16.05.2019Záverečný účet obce Litava za rok 2018
19.02.2019Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
12.02.2019Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva na rok 2019
30.11.2018Rozpočet obce Litava na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
26.11.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava na I. polrok 2019
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
HORE