E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec L i t a v a v súlade s ustanovením § 6, ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 – 83 a § 103 ods. l a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

číslo 4/2011 z 29. novembra 2011

o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce L i t a v a .

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11, ods. 4, písm. d/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od l. januára 2012 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 3

Poplatník

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b/ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. U poplatníkov podľa ods. l, písm. a/ sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľstva Obce Litava /trvalý a prechodný pobyt/,

3. Poplatok platí:

a/ vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec,

c/ ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môžete pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku l, tohto paragrafu.

§ 4

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je:

a/ pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu 0,0274 € za osobu a kalendárny deňpre osoby bývajúce v zastavanom území obce /dedina/ (10,- €/rok),

b/ pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu resp. prechodnému pobytu 0,0233 € za osobu a kalendárny deňpre osoby bývajúce mimo zastavaného územia obce /lazy/ čo je (8,50 €/ rok),

c/ pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. / pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupa, garáž, záhrada a pod./ 0,0274 € za vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti a kalendárny deň (10,- €/rok/,

d/ pre poplatníka podľa § 3, ods. l, písm. c/ 0,0274 € na osobu a kalendárny deň (10,- €/rok/.

e/ za fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu – podnikateľa je súčin sadzby poplatku 0,0333 € a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov (za kalendárny rok je poplatok vo výške 12,15 € na zamestnanca),

f/ za fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu – podnikateľa, ktorý prevádzkuje hostinec, reštauračné alebo stravovacie služby je sadzba poplatku súčin sadzby0,0033 € a kalendárny deň a kapacita miest v zariadení (1,20 €/rok/miesto)

2. Poplatok sa zaokrúhľuje na centy dolu.

3. Obec vyrubí poplatok platovým výmerom na základe stanovenej sadzby.

§ 5

Ohlasovacia povinnosť a platenie poplatku

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky údaje potrebné k určeniu poplatku, vrátane priemerného počtu zamestnancov podľa § 4, ods. 1, písm. e/ a kapacitu miest v zariadeniach podľa § 4, ods. 1, písm. f/ je poplatník povinný nahlásiť obecnému úradu do 31.1. príslušného kalendárneho roka.

2. Poplatok je splatný jednorázovo do 31.3. príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Poplatok je splatný do pokladne obce na obecnom úrade alebo poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet správcu poplatku.

§ 6

Odpustenie poplatku

1l. Obec odpustí poplatok za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže:

a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

§ 7

Záverečné ustanovenie

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad uznieslo dňa 29.11.2011.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

4. Ruší sa dodatok VZN č. 8/2008 zo 15.12.2008.

 

V Litave 29.11.2011

 

Štefan M a t e j k i n
starosta obce

HORE