VZN o náhradnom odvádzaní odpadových vôd

Obec Litava v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o náhradnom odvádzaní odpadových vôd

č. 2/2014 zo 18. augusta 2014

Článok 1

Verejná kanalizácia a odpadové vody

§ 1

Úvodné ustanovenie

V obci nie je verejná kanalizácia. Toto VZN ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľnosti (FO, PO) na území obce pri vypúšťaní odpadových vôd, povrchových vôd a vývoze žúmp.

§ 2

Základné pojmy

1. Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností a zariadení služieb.

2. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúcich na pozemok a strechy nachádzajúce sa na tomto pozemku.

3. Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností a iných objektov

4. Septik je nádrž s odtokom vybudovaná pred účinnosťou nového stavebného zákona

§ 3

Všeobecné ustanovenia

1.  Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp a septikov

2. Spôsob náhradného odvádzania prípadne zneškodňovania odpadových vôd

Článok 2

Zákon o vodách a o priestupkoch (vodný zákon)

§ 4

Ochrana povrchových a podzemných vôd

1. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

2. Každý občan (FO, PO) sa musí správať tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie vodných tokov a vodných nádrží, nepoškodzoval ich zariadenie a neohrozoval život v nich sa nachádzajúcich živočíchov a rastlín

3. Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten kto:

4. Za uvedené priestupky môže obec udeliť pokutu podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. a novely zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch.

§ 5

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Litave sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 18.8.2014 uznesením č. 24/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 4.9.2014.

Schválené: 18.8.2014

Vyvesené: 19.8.2014

Štefan Matejkin
starosta obce
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.