Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
30.05.2023VZN č. 1/2023 o úhradách za služby poskytované Obcou Litava
30.05.2023Záverečný účet obce Litava a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
25.05.2023Verejná vyhláška - Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením
10.05.2023Individuálna výročná správa Obce Litava za rok 2022
03.05.2023Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022
03.05.2023Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
04.04.2023Oznámenie o začatí prípravných a stavebných prác
20.02.2023Vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období
15.02.2023Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava na 1. polrok 2023
13.02.2023Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
15.12.2022Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v KÚ Litava
15.12.2022Rozpočet obce Litava na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024, 2025
21.11.2022Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služiebVytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.