Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
15.12.2022Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v KÚ Litava
15.12.2022Rozpočet obce Litava na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024, 2025
15.12.2022VZN č. 9/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva
15.12.2022VZN č. 8/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
15.12.2022VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava
05.12.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
21.11.2022Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
14.11.2022Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
08.11.2022Referendum - informácie pre voliča
03.08.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
10.05.2022Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021
05.05.2022Rozhodnutie - verejná vyhláška - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a účelovej komunikácieVytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.