E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

IMG_20190819_114229

Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2018 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc bola obci Litava poskytnutá dotácia na projekt  

"Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Litava".

Celkové výdavky projektu boli v sume 36 835,21 €, pričom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia 30 000,00 € a financovanie zabezpečené z vlastných zdrojov obce minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov boli v sume 6 835,21 €. Stavebné práce pozostávali z výmeny strechy a otvorových konštrukcií objektu, ďalej bola urobená vnútorná elektroinštalácia v objekte a osadený nový bleskozvod. Nad rámec projektu obec financovala z vlastných zdrojov opravu omietok a fasády požiarnej zbrojnice vo výške 5 511,60 €.

Priložené fotografie

HORE