Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

IMG_20190819_114229

Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2018 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc bola obci Litava poskytnutá dotácia na projekt  

"Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Litava".

Celkové výdavky projektu boli v sume 36 835,21 €, pričom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia 30 000,00 € a financovanie zabezpečené z vlastných zdrojov obce minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov boli v sume 6 835,21 €. Stavebné práce pozostávali z výmeny strechy a otvorových konštrukcií objektu, ďalej bola urobená vnútorná elektroinštalácia v objekte a osadený nový bleskozvod. Nad rámec projektu obec financovala z vlastných zdrojov opravu omietok a fasády požiarnej zbrojnice vo výške 5 511,60 €.

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.