E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o zbere, vývoze a zneškodňovní komunálneho odpadu

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6, ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. f/ a g/ citovaného zákona a v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, vývoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

číslo 7/2008 z 15.12.2008 na území obce Litava

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11, ods. 4, písm. g/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša s účinnosťou od 1. januára 2009 na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej VZN/.

§ 2

Účel úpravy

1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

2. Toto VZN určuje systém zberu odpadov na území obce Litava a jeho zavedením:

a/ zabezpečiť zber, triedenie a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce za účelom jeho zhodnotenia a zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,

b/ zabezpečiť najmenej 2x do roka zber a prepravu: - objemových odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, - drobných stavebných odpadov.

§ 3

Vymedzenie základných pojmov

1. Podľa zákona o odpadoch:

a/ komunálny odpad /ďalej KO/ je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene a cintorína / § 2, ods. 14, zákona o odpadoch./,

b/ drobné stavebné odpady /ďalej DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných FO, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie / § 6, ods. l, zákona o odpadoch v nadväznosti na § 55, ods. 2, písm. b/ a c/, § 56, písm. h/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel/,

c/ zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu / § 39, ods. l, zákona o odpadoch/,

d/ pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo o zloženia týchto odpadov,

e/ držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza / § 2, ods. 3, zákona o odpadoch/.

2. Podľa zákona o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a/ poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,

b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,

c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Podľa stavebného zákona:

a/ rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie /§ 43, ods. 3, staveného zákona/,

b/ bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie /§ 43, ods. 2, stavebného zákona/.

4. Objemové odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými spôsobmi, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandartne vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu.

§ 4

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na celom katastrálnom území obce Litava.

2. Iné nakladanie s KO a DSO /najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob/ sa prísne zakazuje.

§ 5

Zber, triedenie, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek

1. Držitelia KO v samotnej obci sú povinní vykonávať zber KO do 110 litrových zberných nádob.

2. Držitelia KO v lazoch sú povinní vykonávať zber KO do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené takto: Kováčove lazy, Krnáčove lazy, Dolinka, Belakov, Kamasove lazy. Na požiadanie bude dodaný VOK na lazy Pereš, Priesek, Roveň a Rákytie.

3. Zhromaždený KO v 110 litrových zberných nádobách sa bude prepravovať a vyvážať 2x mesačne.

4. Zhromaždený KO vo VOK sa bude vyvážať po ich naplnení.

5. Zberné 110 nádoby sú vo vlastníctve PO a FO, prípadne vo vlastníctve platiteľa poplatku, ktorí si ich musia nakupovať a obnovovať na vlastné náklady.

6. V samotnej obci sa určuje povinné vybavenie 110 litrovými zbernými nádobami takto:

A/ každý rodinný dom aspoň jedna nádoba,

B/ v bytovom dome na každý byť aspoň jedna nádoba,

C/ právnické osoby a podnikatelia a iné inštitúcie v obci na každých 5 pracovníkov jedna nádoba, najmenej však jedna nádoba,

D/ PO nad 15 zamestnancov môžu na zber, zneškodňovanie a prepravu KO používa VOK.

7. Každý vlastník zbernej nádoby v rodinnom dome, v podnikateľskom alebo inom objekte túto drží počas zberu KO vo svojom priestore a vykladá ju k miestu zvozu len v deň zvozu KO.

8. Vlastníci zberných nádob v bytových domoch tieto držia na vyhradených miestach tak, aby nedochádzalo k ich svojvoľnému vyprázdňovaniu a aby nerušili estetiku okolia. Nádoby vykladajú k miestu zvozu v deň zvozu KO.

9. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiesťňovanie.

10. V domácnostiach sú povinní držitelia odpadov triediť odpad takto:

A/ plasty – zber do vriec – vývoz 1x mesačne,

B/ textil – zber do vriec – vývoz 1x ročne,

C/ elektronický šrot – odkladať na určené miesto – vývoz 2x ročne,

D/ autobatérie – odkladať na určené miesto – vývoz 1x ročne,

E/ opotrebované pneumatiky – odkladať na určené miesto – vývoz 1x ročne,

F/ papier – odkladať na určené miesto – vývoz 2x ročne,

G/ sklo – odkladať do určeného kontajnera v obci – vývoz po naplnení,

H/ nebezpečný odpad – zber do vriec – vývoz 2x ročne.

11. Triedený odpad uskladnený vo vreciach je držiteľ odpadu povinný priniesť na určené miesto najneskôr v deň zvozu.

12. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO v zmysle tohto VZN.

13. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO DSO na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

14. FO a PO s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá si objednávajú podmienky vývozu KO osobitne s Obecným úradom v Litave.

15. Odpad z cintorína sa bude vyvážať po naplnení VOK, ktorý bude v cintoríne po celý rok.

16. Zber a preprava biologického odpadu možného na kompostovanie, čiže odpad zo záhrad /lístie, buriny, drobná haluzina, prípadne malé množstvo maštaľného hnoja/ bude zabezpečený vývozom vo VOK 2x ročne spravidla v mesiaci marec a október. Pred vývozom je držiteľ odpadu povinný ho skladovať na svojom pozemku.

17. Pôvodcom odpadu uvedení v § 2, ods. l, písm. d/ tohto VZN sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste určeným týmto VZN a ukladať odpad mimo zberných 110 litrových nádob alebo VOK.

§ 6

Zhromažďovanie, preprava a zneškodňovanie objemových odpadov, oddelene vytriedených odpadov a drobných stavebných odpadov.

1. Objemový odpad zhromažďuje držiteľ na svojom pozemku. Vyváža sa 2x v roku, spravidla v mesiaci apríl a október vo VOK, ktoré budú v obci pristavené na tento účel. O vývoze budú občania včas informovaní.

2. Oddelene vytriedený odpad sa vyváža v zmysle § 4, ods. 10, tohto VZN. O vývoze budú občania včas informovaní.

3. Držitelia DSO sú predovšetkým povinní DSO prednostne vytriediť za účelom jeho zhodnotenia.

4. Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a v malom objeme sú držitelia oprávnení zneškodniť do zberných nádob.

5. Väčšie množstvo DSO držiteľ na vlastné náklady vyvezie na skládku KO, ktorú mu odporučí obecný úrad.

6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa § 80, ods. l, písm. b/ zákona o odpadoch.

§ 7

Kal zo septikov.

1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster obce Litava.

2. Majitelia, užívatelia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov zo septikov v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

3. Miesto zneškodňovania sa určuje čistička odpadových vôd Družstva Agra v Litave.

4. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže vykonávať na území obce len organizácia poverená zberom, ktorá ma s obcou uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti v súlade s § 39, ods. 7, zákona o odpadoch.

§ 8

Povinnosti oprávnenej osoby na zber a prepravu KO a DSO.

Oprávnená osoba je povinná:

A/ vykonávať zber a prepravu podľa dohodnutého harmonogramu a v prípade nepredvídaných okolností vykonávať náhradný zber a prepravu nasledujúci deň po dohode s obecným úradom,

B/ vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedochádzalo k hygienickým závadám a ku škodám na zberných nádobách,

C/ vyčistiť dohodnuté miesto vývozu od znečistenia, ku ktorému došlo pri manipulácii so zbernou nádobou,

D/ zneškodniť KO a DSO na skládke určenej obcou.

§ 9

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

a/ orgány obce /starosta, poslanci, kontrolór obce/,

b/ pracovníci obecného úradu,

c/ orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencie,

2. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a/ zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,

b/ uloží odpad na iné miesto ako je určené týmto VZN,

c/ tým, že ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti pri zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch túto skutočnosť neoznámi obci,

d/ neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi.

3. Priestupky prerokúva obec – KOVP v súlade so zákonom o priestupkoch.

4. Za priestupok možno uložiť peňažnú pokutu FO do výšky 165,97 €..

5. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom obce.

§ 10

Pokuty právnickým osobám

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319,39 €, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.

2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov od dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. l, tohto paragrafu dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho na uloženie pokuty. Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

§ 11

Záverečné ustanovenie

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Obecné zastupiteľstvo v Litave sa na tomto VZN uznieslo dňa 15.12.2008.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

4. Ruší sa VZN o likvidácii komunálnych odpadov na území obce a o miestnom poplatku za vývoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov č. 7/2007 z 14.12.2007.

 

V Litave 15.12.2008

 

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE