E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o dani za psa

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 ods. l, § 24, § 25, § 27, § 29 a § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o dani za psa číslo 3/2008

z 15.12.2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Litava

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11 ods. 4, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009 daň za psa.

§2

Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 3

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 4

Sadzba dane

1. Sadzba dane za každého psa a rok je:

  • v obci 5,00 €
  • v lazoch 3,30 €

2. Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 5

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

2. Daň vyrubí obec platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia

§ 6

Záverečné ustanovenie

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ďalších doplnkov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto VZN o dani za psa uznieslo 15.12.2008.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

4. Ruší sa VZN o poplatkoch za psov č. 3/2007 zo 14.12.2007.

 

V Litave 15.12.2008

 

Štefan Matejkin
starosta obce

HORE