E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN o dani z nehnuteľnosti

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12, ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 2 § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti

č. 2/2008 z 15.12.2008

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce L i t a v a

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009daň z nehnuteľností.

2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytom sú uvedené v druhej časti zákona .č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľnosti, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, základné ročné sadzby dane z nehnuteľnosti, ktoré môže obec týmto VZN zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Čl. I

Daň z pozemkov

§ 2

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. l zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá predstavuje pre kataster Obce Litava hodnotu

- orná pôda 0,1453 €/m2

- TTP 0,0385 €/ m2

2. Základnom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá predstavuje pre obce do 1 000 obyvateľov základnú hodnotu za m2 –

  • záhrada 1,32 €
  • zastavané plochy a nádvoria 1,32 €
  • ostatné plochy 1,32 €
  • stavebné pozemky 13,27 €

§ 3

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov okrem lesných 0,25 % zo základu dane. U lesných pozemkov je sadzba dane z pozemkov 0,50 % zo základu dane.

Čl. II

Daň zo stavieb

§ 4

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§ 5

Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,0333 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods. l, tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje na m2 /§ 12 ods. 2, zák. č. 582/2004 Z. z. o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

a/ na 0,0333 € za každé ďalšie podlažiepre viacpodlažné stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby ,

b/ na 0,0666 €pre stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu ,

c/ na 0,1330 €pre samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané n tieto účely, postavené mimo obytných domov,

d/ na 0,1000 €u podlahovej plochy bytových a nebytových priestorov slúžiacich na podnikateľskú činnosť,

e/ na 0,1700 €pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavebníctvu, stavby na pôdohospodársku produkciu, okrem stavieb na skladovanie a administratívu,

f/ na 0,3333 €pre stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,

g/ na 0,1000 €pre ostatné stavby.

Čl. III

Daň z bytov

§ 6

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 7

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,0333 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Čl. IV

§ 8

Oslobodenie od dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ l7 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na:

  • pozemky vo vlastníctve obce
  • pozemky v intraviláne obce vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie,
  • pozemky, na ktorých je cintorín a športové ihriská,
  • pozemky, na ktorých sú postavené autobusové čakárne.

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov /§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a.../ na:

  • stavby a byty vo vlastníctve obce,
  • stavby v intraviláne obce vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

Čl. V

§ 9

Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru ak nepresiahne 331,94 €.

2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre FO a PO ak presiahne daň 331,94 €, v troch splátkach:

do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia vo výške 25 %,

do 30. júna bežného zdaňovacieho obdobia 25 %

a do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia 50 %.

Čl. VI

§ 10

Záverečné ustanovenia

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti uznieslo 15.12.2008.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

4. Ruší sa VZN o dani z nehnuteľnosti č. 2/2007 z 14.12.2007.

 

V Litave 15.12.2008

 

Štefan M a t ej k i n
starosta obce

HORE