E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2016

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
01.12.2016Príloha k zmluve 598 - Cenník za zneškodňovanie odpadov od 01.01.2017598_PrilohaMarius Pedersen a.s.34115901
16.11.2016Zmluva o poskytovaní služieb - digitálne katastrálne mapyMSD_Litava_16MAPA Slovakia Digital, s.r.o.45325600
01.11.2016Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadomE 598/16Marius Pedersen a.s.34115901
01.11.2016Vykonávanie vývozu a zhodnotenia/zneškodnenia nebezpečných odpadovN 598/16Marius Pedersen a.s.34115901
19.10.2016Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Litava šk.rok 2016/20179983562456Allianz Slovenská poistovňa, a.s.00151700
19.10.2016Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ - šk. rok 2016/20179983562457Allianz Slovenská poistovňa, a.s.00151700
18.10.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestDodatok č. 1 kDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEU45736359
01.10.2016Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti MOS5190029553Komunálna poisťovňa, a.s.31595545
01.09.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov - učebne ZŠSZUŠ Zvolen42195951
05.08.2016Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-140 z 27.03.2015 - prebytočný hnuteľný majetok štátu pre potrebu MatrikyDodatok č. 1 kSlovenská republika - Ministerstvo vnútra SR00151866
04.08.2016Úrazové poistenie DHZO Litava 2016-20172802900523Komunálna poisťovňa, a.s.31595545
30.07.2016Mandátna zmluva na vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku požiaru v priestoroch obceRastislav Zaťkov MR - BEZA47767693
25.07.2016Poskytnutie finančnej dotácie na Litavský klobásový festival 2016616/2016/ODDFBanskobystrický samosprávny kraj37828100
20.06.2016Zmluva o výpožičke - bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre DHZOKRHZ-BB-166-44/Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR00151866
02.06.2016Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s.35763469
02.06.2016Darovacia zmluva - darovanie hnuteľného majetku štátu pre ZŠ Litava1243/CVTISR/201Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií S00151882
28.05.2016Darovacia zmluva - peňažný sponzorský dar na nákup cukrovinkových balíčkov - Deň detí v MŠJozef Baláž - MINI TRANS11928158
25.05.2016Audit ročnej účtovnej závierky a audítorské služby na roky 2016 a 2017Ing. Cibulová Daniela, cirtifikovaný audítor1209601980
10.05.2016Dodatok č. 1 k zmluve v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovniN20160229016D01Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a30854687
10.05.2016Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi301042INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o.36024376; 31347
06.05.2016Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Materskej školy - úspora energie a využitie OZE v obci Litava"DADO STAV s.r.o.47783117
15.04.2016Zmluva na prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadovSZH0721201501ENVI-PAK,a.s.35858010
13.04.2016Zmluva na dodávku tovaru v rámci programu "Školské ovocie" na šk. rok 2016/2017Valman, s.r.o.44473761
01.04.2016Zmluva o podmienkach potravinárskych tovarov pre Školskú jedáleňJán Machovič - EDEN34789871
01.04.2016Prevedenie monitoringu, deratizácie a dezinsekcie v objektoch a vypracovanie súvisiacich dokumentov podľa platnej legislatívy a smerníc HACCPIng. Peter Pračko PRACTIX MSG37752863
31.03.2016Poplatky podľa Autorského zákona - odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov - prenos prostredníctvom miestneho rozhlasu1611104SLOVGRAM17310598
22.03.2016Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre Športový klub LitavaŠportový klub Litava35653264
22.03.2016Dodatok k zmluve o pripojení - mobilné číslo Základná škola LitavaDotatokSlovak Telekom, a.s.35763469
11.03.2016Zmluva o realizácii predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Európsky školský mliečny program"5672/2016Tatranská mliekareň a.s.31654363
08.03.2016Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZO Litava76174Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
03.03.2016Zmluva o spolupráciN20160229016Implementačná agentúra MPSVaR SR30854687
02.03.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov01/2016Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho
02.03.2016Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovniN20160229016Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a30854687
27.02.2016Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Litava"2016/DA/01/003STRABAG s.r.o.17317282
18.02.2016Dodatok č. 3 k Zmluve č. S598/10 o vývoze triedeného odpaduDodatok č. 3 kMarius Pedersen a.s.34115901
03.02.2016Udelenie licencie - súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci podujatia s reprodukovanou hudobnou produkciou - Ples 05.02.2016VP/15/06643/002SOZA - Slovenský ochraný zväz autorský pre práva k hudobným00178454
29.01.2016Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach IN20160128021Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a30854687
05.01.2016Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre DHZO na rok 2016 v zmysle schváleného uznesenie Obecného zastupiteľstvaDHZO Litava00320102
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE