VZN o dani za ubytovanie

Obec Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. l, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 37 až 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie

o dani za ubytovanie

číslo 4/2014 z 28.11.2014

o podmienkach určovania a vyberania dane z ubytovania území obce Litava

Úvodné ustanovenie

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Litave podľa § 11 ods. 4, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 daň z ubytovania

§ 2

Predmet dane a daňovník

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom zariadení, ktorý je hotel, motel, botel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikepm, táborisko, rodinný dom, byt v rodinnom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

2. Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 3

Základ dane

Základ dane je počet prenocovaní.

§ 4

Sadzba dane

Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

§ 5

Platiteľ dane

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.

2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované obdobie. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá v hotovosti v eurách.

4. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

5. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka:

6. Výšku dane oznáme správcovi dane písomne na tlačive vydanom správcom dane.

7. Ak príde k zmenám na daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je platiteľ povinný nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa ich vzniku.

§ 6

Platenie dane

Miestnu daň správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 7

Záverečné ustanovenie

1. Ak v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnkov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Na vznik alebo na zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúce stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak.

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Litava sa na tomto VZN o dani za ubytovanie uznieslo 28.11.2014.

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Litave 28.11.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

Vyvesené: 01.12.2014

Zvesené: 16.12.2014
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.