E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Litava

HORE