E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Informácia o zapojení sa obce Litava do výziev na predkladanie projektov

20170630-20160426-projekty_2016

- V januári 2016 bola podaná žiadosť na finančné prostriedky z MF SR v rámci individuálnych potrieb obcí na zateplenie, výmenu okien a fasády na požiarnej zbrojnici

- Vo februári 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Litava“

- V marci 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukcia materskej školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“.


Ľubica Tuhárska
starosta obce

HORE