Matričný úrad

Eleonóra Gažovová
tel.: 045 54 02 841
e-mail: matrika@obeclitava.sk

Úradné hodiny sú zhodné s úradnými hodinami na obecnom úrade.

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Matriku vedie naša obec, ako výkon štátnej správy.

Narodenie dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. K zápisu je potrebné predložiť:

Úmrtie občana

Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana. Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť:

Vybavenie: na počkanie

Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť: o Rodné listy snúbencov

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa.

V prípade, že snúbenci majú záujem o civilný sobáš v našej obradnej miestnosti, všetky detaily si dohodnú na matričnom úrade pri spisovaní zápisnice o uzavretí manželstva.

Zmena priezviska po rozvode manželstva

Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený.

Potrebné doklady:

 Vydávanie druhopisov matričných dokladov

Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o výpis požiada, príp. rodinnému príslušníkovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala v obci Senohrad.

Úkon je spoplatnený.

Osvedčovacia agenda

Osvedčovanie podpisov

Podpis osvedčujeme na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom, alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára.

Úkon je spoplatnený.

Osvedčovanie listín

Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz. Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Úkon je spoplatnený.
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.